กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 3.5 ค่าสัมบูรณ์จำนวนจริง

1.  จงหาค่าของ 
1.  |8|  +  |3| 
2.  |9|  -  |2|  
3.  |-8| +  |2| 
4. |-12| + |-6|
5.  |-6|  -  |-6| 
 

  ค่าสัมบูรณ์

 

6.  |-13|  -  |-5| 
7.  |4  +  9 |
8.  | 10  -  10 | 
9.  | - 10 | 
10.  |0| 
11.  | 3 - ¶ | 
    ค่าสัมบูรณ์
12.  | 4 - ¶ | 
13.  13. ค่าสัมบูรณ์จำนวนจริง    
14 -3 - |- 3| 
15  -3 |-3 | 
   ค่าสัมบูรณ์
16.   |-1 | - |-2 |
17.   -|16.25 | + 20 
18.   2 | 33 | 
   ค่าสัมบูรณ์
2.  กำหนดให้ x = |-2| และ  y = | 5 | จงหาค่าของ 
1. x - 2 
2.  y - 5 
3. 2x
4.  y2 
5. x + y  
6.  x - y 
7. xy 
8.  x / y 
 

  ค่าสัมบูรณ์

  ค่าสัมบูรณ์

  ค่าสัมบูรณ์

 

3.  จงเติมเครื่องหมาย < , >  หรือ  = เท่ากับ 
1.   | -3 |       >      -| - 3 |
2.    | - 4 |      =         | 4 |
3.       -5         =       - | 5 |
4.    -| 4 |       <         | 4 |
5.    -|-6 |       <         |-6 |
6.     -|-2|       =           -2
  ค่าสัมบูรณ์ 
4.  จงหาค่าของ x บนเส้นจำนวนเมื่อกำหนดให้  
1.    |x|  =  7 
2.    |x|  >  7 
3.    |x|  ≥  7
4.    |x|  >  0
5.    |x|  ≤  4
6.    |x|  <  4 
 

  ค่าสัมบูรณ์

  ค่าสัมบูรณ์

 

5. จงหาจำนวนที่เมื่อแทนตัวแปรในอสมการต่อไปนี้

    แล้วได้อสมการที่เป็นเท็จ 

ตัวอย่างเช่น  |x| = x เป้นเท็จ เพราะถ้าแทนค่า x = -1 จะได้ว่า           
   |-1| =  -(-1)  = 1 และ     1  ≠  -1
1.    |x|   =   - x 
2.  - |x|   <     x 
3.    |x|   >     x 
4.    |x|   <     x 
 

  ค่าสัมบูรณ์

  ค่าสัมบูรณ์

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เราอย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook