Print
Category: ลำดับและอนุกรม
Hits: 221702

ลำดับเลขคณิต ม.5 แบบฝึกหัด 1.1.3

ในแบบฝึกหัดนี้เป็นการ ทำโจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต โดยมี การแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะต่าง ๆ

เช่น การหาพจน์ของลำดับเลขคณิต ตามที่โจทย์ ต้องการ หรือ การหาเทอมที่ n ของลำดับเลขคณิต

และการใช้ สูตร ลำดับเลขคณิตในการแก้ปัญหาโจทย์ ลำดับเลขคณิต ในลักษณะ ต่าง ๆ

  1.   จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตตามสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้                         
1   1.1 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

       1.1 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

2   1.2 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

       1.2 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

3   1.3 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

  1.3 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

4   1.4 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

  1.4 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

5   1.5 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

  1.5 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

6   1.6 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

  1.6 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

7    1.7 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

  1.7 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

8     1.8 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต
 

  1.8 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

  2.   จงหาพจน์ที่กำหนดในแต่ละข้อต่อไปนี้

1

 

  a3     เมื่อ   2.1 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

 

  2.1 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

2

 

  a8   เมื่อ     2.2 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต 

 

  2.2 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

3

 

     a9       เมื่อ      2.3 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

 

  2.3 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

4

 

  a12    เมื่อ      2.4 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

 

    2.4 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

5

  a20   เมื่อ      2.5 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

 

  2.5 หา พจน์ของลำดับเลขคณิต

6

    a15    เมื่อ      2.6 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

 

  2.6 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

7

 

    a11     เมื่อ      2.7 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

 

  2.7 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

8

 

    a15     เมื่อ      2.8 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

 

  2.8 การหา พจน์ของลำดับเลขคณิต

  3.  จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้
1     3.1 หาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
             3.1 พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต        
     
2   3.2 หาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
        3.2 พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต 

3   3.3 หาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
        3.3 พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
4   3.4 หาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
        3.4 พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
5   3.5 หาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
        3.5 พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
6   3.6 หาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
         3.6 พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
 

4.   จงหาพจน์ที่ 20 และพจน์ที่ 50 ของลำดับเลขคณิต เมื่อ 

 

  4. หาพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิต

 

หาพจน์ที่ 20  จากพจน์ทั่วไป

  4. หาพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิต

  4. หาพจน์ของลำดับเลขคณิต 

  4.หาพจน์ของลำดับเลขคณิต

และพจน์ที่ 50 ของลำดับเลขคณิต

  4. หาพจน์ของลำดับเลขคณิต

  4. หาพจน์ของลำดับเลขคณิต

 

5.   จงหาพจน์ที่ 15 ของลำดับเลขคณิต 

 

 5. หาพจน์ของลำดับเลขคณิต

 

จากโจทย์  ลำดับ 

  5.หาพจน์ของลำดับเลขคณิต

ค่า d =  8 - 3  =  5

จากสูตร

   สูคร ลำดับเลขคณิต

หาพจน์ที่ 15

  แทนค่า ในสูตรลำดับเลขคณิต

  ค่าของลำดับเลขคณิตพจน์ที่ 15

 

6.  จงหาพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี   

 

      6. หาพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิต

                6. โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
 

7.    จงหาพจน์ที่ 25 ของลำดับเลขคณิตที่มี   

 

         7. หาพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิต

                 7.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
 

8.   จงหา  an  และ d ของลำดับเลขคณิตที่มี 

 

       8. หาพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิต

 
             8. โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
 

9.    -176  เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิต  

 

         9. หาพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิต

                9.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
  10.  ระหว่าง 100  ถึง  1000 มีจำนวนที่ 13 หาร ลงตัวกี่จำนวน
              10.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
 

11.  จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 39  และ 51

      ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนนี้อยู่ในลำดับเลขคณิต

          11.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
 

12.  ถ้า 5 และ 29 เป็นพจน์สองพจน์ ของลำดับเลขคณิต

โดยมีพจน์ 5 พจน์ ซึ่งเรียงอยู่ระหว่าง พจน์ทั้งสองที่กำหนดให้นี้

จงหาพจน์ห้าพจน์ดังกล่าว

            12.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต 
 

13.  ถ้าสามพจน์แรกของลำดับเลขคณิต คือ 20,16และ 12 ตามลำดับ

แล้ว-96 เป็นพจน์ที่เท่าไรของลำดับนี้

         13.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต       
 

14.  บริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่ง รับซื้อรถยนต์คืนจากผู้ซื้อในอัตราดังนี้ 

รถที่ใช้แล้ว 1 ปี จะซื้อในราคาจากราคาที่ซื้อจากบริษัท 100,000 บาท

และราคาที่ซื้อคืน จะลดลงปีละ 70,000 บาท ถ้าซื้อรถมาจากบริษัทนี้

มาในราคา 1 ล้านบาท

จงหาราคาที่บริษัทจะรับซื้อคืนเมื่อใช้มาแล้ว 5 ปี 

            14.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
 

15.  ถ้าจัดแผ่นไม้กองหนึ่งซ้อน ๆ กัน ให้ ชั้นล่างเรียงตามยาว

ชิดกันตลอด 52 แผ่น วางชั้นที่ 2 ให้แนวกึ่งกลางของไม้แต่ละแผ่น

ในชั้นนี้ อยู่ตรงกับรอยต่อ ของไม้แต่ละคู่ในชั้นแรก

ทำเช่นนี้ในชั้นต่อ ๆไปจนชั้นบนสุด มีไม้ 7 แผ่น

จงหาความสูง กองไม้นี้ ทุกแผ่นเรียบและหนา 3 เซนติเมตร 

เท่ากันทุกแผ่น

             15.โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
 

              ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK