การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์ แบบฝึกหัด 1.1.2

ในแบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต  ที่เป็นลำดับจำกัด และ ลำดับอนันต์

1.  

จงเขียนสี่พจน์แรกลำดับต่อไปนี้                                                                     

  1.   1.1 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์
   

   1.1 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์

  2.   1.2 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์
   

   1.2 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์

  3.   1.3 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์
   

     1.3 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์

  4.   1.4 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์
   

    1.4 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์

  5.   1.5 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์
   

       1.5 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์

2.  

จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดต่อไปนี้

  1.   2.1 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
   

     2.1 หาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด

  2.   2.2 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
   
 2.2 หาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
  3.   2.3 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
   

 

.

  4.   2.4 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
   

  2.4 หาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด

 

  5.   2.5 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
       2.5 หาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
3.  

จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้

  1.   3.1 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และลำดับอนันต์
           3.1 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต
  2.   3.2 การหาพจน์ทั่วไปของ ลำดับอนันต์
   

         3.2 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  3.   3.3 การหาพจน์ทั่วไปของ ลำดับอนันต์
   

        3.3 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  4.   3.4 การหาพจน์ทั่วไปของ ลำดับอนันต์
   

        3.4 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  5.   3.5 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

       3.5 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  6.   3.6 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

       3.6 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  7.   3.7 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

      3.7 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต       

  8.   3.8 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

      3.8 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  9.   3.9 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

      3.9 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  10.   3.10 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

      3.10 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  11.   3.11 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

      3.11 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต  

  12.   3.12 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

    

  13.

  3.13 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์

   

     3.13 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

 

  14.

  3.14 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์

   

     3.14 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

  15.   3.15 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับอนันต์
   

      3.15 หาพจน์ทั่วไปของลำดับลำดับเลขคณิต

   

     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook