กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.1 เรื่องเซต

ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ข้อนี้ เป็นการทำความเข้าใจใน การเขียนเซท แบบแจกแจงสมาชิก

และ การดำเนินการของเซต การนับจำนวนสมาชิกของเซท แจกแจงสมาชิกตามเงื่อนไข

ทำความเข้าใจ กับเซทจำกัด  และเซทอนันต์ และได้ทำความเข้าใจกับ

สัญลักษณ์ของเซตเซตที่เท่ากัน เซ็ตว่าง

 

 1.    จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก    
  1 เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วย " จ."  
  2 เซตของสระในภาษาอังกฤษ  
  3 เซตของจำนวนเต็มบวกที่มีเลขสองหลัก  
  4 เซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า 10  
  5 เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า   100  
  6 เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า  - 100  
  7  { x| x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 3  และน้อยกว่า  10 }  
  8  { x| x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0  กับ  1 }  
  9 เซตของจำนวนเต็มลบที่มีค้่ามากกว่า  5  
     วิธีทำ / คำตอบ
 2.   จงบอกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้    
  1  B = { 1234 }  
  2  C = {a,b,c,de,f,gh,ijk}  
  3  D = {  x| x  เป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 10  และ 20 }  
  4  G = { x| x  เป็นจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่า 0 }  
     
3.   จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขสมาชิก   
  1 N = {1,3,5}  
  2 P = {...,-2,-1,0,1,2,...}  
  3 R= {1,4,9,16,25,36,...}  
  4 T= {10,20,30,...}   
     
4.   เซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตจำกัด เซตใดเป็นเซตอนันต์  
  1  { x| x  เป็นจำนวนเต็มคู่ }  
  2  {1,2,3,...,100}  
  3  { x| x  1/n  โดยที่ n เป็นจำนวนนับ }  
  4  { x| x  1/n  โดยที่ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า 999  }  
  5  { x| x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย  3  ลงตัว }  
  6  { x| x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย  3  ลงตัว และน้อยกว่า 200 }  
     วิธีทำ / คำตอบ
5.    เซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตว่าง  
   1  { x| x เป็นจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง  3  และ 4  
   2  { x| x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า  1  และน้อยกว่า  2 }  
   3 { x| x เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า  3 และน้อยกว่า  10  }  
   .    
6.    เซตในข้อย่อยต่อไปนี้เซตใดบ้างที่เท่ากัน  
  1  A = {x | x แทนพยัญชนะนคำ "กรรมกร "}  
     B = {x | x แทนพยัญชนะนคำ "มรรคา "}  
     C = {x | x แทนพยัญชนะนคำ "มกราคม "}  
     D = {x | x แทนพยัญชนะนคำ " รากไม้  "}  
  .    
  2  E = { 7,14,21,...,343 }  
     F = {x | x  = 7n  เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า  50 }  
  .    
  3 A = {x | x  =1 -1/n  เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มนับ }  
    B = { 0, 1/2, 2/3, 4/5, ... }  
  .    
  4 A = { 1,2,3,4,5}  
    B = { 5,4,3,2,1}   
  .    
  5 C = { 0,1,3,7 }  
    D = {x | x เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า  10  }   
  .    
  6 E = { 12,14,16,18 }  
    F = { 14,16,12,18 }   
  .    
  7 K = { x| x เป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า  10  }  
    L = { 2,,4,6,8 }  
  .    
  8 M = {x | x เป็นจำนวนเต็ม และ  x^2 = 36  }  
   

N = { 6 }

 
   .   วิธีทำ / คำตอบ
    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook