ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3 กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.1

  

1.  จงเขียนกราฟ แล้วหาว่าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรต่อไปนี้

มีคำตอบ เดียว มีหลายคำตอบ หรือ ไม่มีคำตอบ

 
 

    1. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

              1. กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

          กราฟของสมการทั้งสองมีจุดตัดที่จุดเดียว

          เป็นคำตอบของสมการ คือ จุด (2,1) 

 

 
 

      1.2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                 2. กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

     เนื่องจากกราฟของสมการทั้งสองเป็นเส้นตรงสองเส้นทับกัน

ดังนั้นทุกคู่อันดับเป็นจุดพิกัดบนเส้นตรงนี้เป็นคำตอบของสมการ

ระบบนี้จึงมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

 
 

     1.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

           3. กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

     ระบบสมการเป็นเส้นตรงที่ขนานกันไม่ตัดกัน

    ดังนั้น จึงไม่มีคู่อันดับที่เป็นคำตอบของสมการ

 
 

     1.4 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                  4. กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

เนื่องจากกราฟของสมการทั้งสองเป็นเส้นตรงสองเส้นทับกัน

ดังนั้นทุกคู่อันดับเป็นจุดพิกัดบนเส้นตรงนี้เป็นคำตอบของสมการ

ระบบนี้จึงมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

 
 

      1.5 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

          5. กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

เนื่องจากกราฟของสมการทั้งสองเป็นเส้นตรงสองเส้นทับกัน

ดังนั้นทุกคู่อันดับเป็นจุดพิกัดบนเส้นตรงนี้เป็นคำตอบของสมการ

ระบบนี้จึงมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

 
 

     1.6 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

          6. กราฟระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

กราฟของสมการทั้งสองมีจุดตัดที่จุดเดียว

เป็นคำตอบของสมการ คือ จุด (4,2)

 
 

2.  จากกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรต่อไปนี้

     จงหาว่า แต่ละระบบสมการมีคำตอบหรือไม่

     ในกรณีมีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้น 

 

1.

          2.1 กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

เนื่องจากกราฟของสมการทั้งสองเป็นเส้นตรงสองเส้นทับกัน

ดังนั้นทุกคู่อันดับเป็นจุดพิกัดบนเส้นตรงนี้เป็นคำตอบของสมการ

ระบบนี้จึงมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

 

2.

          2.2 กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

          ระบบสมการเป็นเส้นตรงที่ขนานกันไม่ตัดกัน

          ดังนั้น จึงไม่มีคู่อันดับที่เป็นคำตอบของสมการ

 

3.

          2.3 กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

         กราฟของสมการทั้งสองมีจุดตัดที่จุดเดียว

         เป็นคำตอบของสมการ คือ จุด (2,1)

 

4.

         2.4 กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

           กราฟของสมการทั้งสองมีจุดตัดที่จุดเดียว

          เป็นคำตอบของสมการ คือ จุด (3,-3)

 

5.

         2.5 กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

กราฟของสมการทั้งสองมีจุดตัดที่จุดเดียว

เป็นคำตอบของสมการ คือ จุด (-2,3)

 

6.

         2.6 กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

เนื่องจากกราฟของสมการทั้งสองเป็นเส้นตรงสองเส้นทับกัน

ดังนั้นทุกคู่อันดับเป็นจุดพิกัดบนเส้นตรงนี้เป็นคำตอบของสมการ

ระบบนี้จึงมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

 
   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK