กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 3

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

3. หมู่บ้านจันผาได้รับเงินจัดสรรพิเศษจำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านตาม โครงการ

ใหม่หรือพัฒนาโครงการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน

จะต้องเลือกทำเพียงหนึ่งโครงการ คณะกรรมการได้สำรวจ

ความคิดเห็นของ ประชากรในหมู่บ้าน จำนวน 2,000 คน มีผู้ออก

ความคิดเห็น ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

          ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

จงนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม

 

วิธีทำ   

จากโจทย์ กำหนดมาให้   

จำนวนคนทั้งหมด  เท่ากับ  2,000 คน           =    100 % 

 

1.      528  คน         คิดเป็นร้อยละ

 

 

2.      166  คน         คิดเป็นร้อยละ

 

3.      312  คน         คิดเป็นร้อยละ

 

4.     350  คน         คิดเป็นร้อยละ

 

5.     644  คน         คิดเป็นร้อยละ

 

           จาก    1   เปอร์เซนต์    เท่ากับ   3.6 องศา  ดังนั้นจะได้  

 

     1.    26.4 %    =   26.4     x   3.6   =   95.04       องศา    

     2.     8.3 %    =     8.3     x   3.6   =   29.88       องศา     

     3.    15.6 %    =   15.6     x   3.6   =   56.16       องศา    

     4.    17.5 %    =   17.5     x   3.6   =   63.00       องศา      

     5.    32.2 %    =   32.2     x   3.6   = 115.92       องศา     

 

            จากการคำณวนเราสามารถวาดแผนภูมิรูปวงกลม  ได้ดังนี้

 

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK