การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 

การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

เราสามารถเขียนแผนที่โดยใช้หลัก

1. อ่านจากทิศทางที่โจทย์บอกมาว่าเริ่มจากจุดใด และไปในทิศทางใด

2. อ่านระยะทางทำการแปลงระยะทางที่จะเขียนแผนที่ให้เป็นไปตามมาตราส่วนที่ต้องการ  

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่องการเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง 

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.      

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

 

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง  

 
 

    

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

     

 
 

     

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง 

 
 

    

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง  

 
 

    

 
 

       

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

 

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

 

 
 

     

 
 

   

 
 

  

 
 

    

 
 

 

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.      

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

 

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

    

 
 

 

 
 

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6.      

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

 

    การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

 
 

    

 
     
 

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK