แบบฝึกหัด การอ่าน เขียน

แผนที่ ทิศ แผนผัง ป.6 

 

แบบฝึกหัด การอ่าน เขียน แผนที่ ทิศ แผนผัง

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด การอ่าน การเขียน ทิศ การบอกทิศทาง

แผนที่ การหาระยะทางของแผนที่  และ แผนผัง การหาพื้นที่ของแผนผัง

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การอ่าน เขียน แผนที่ ทิศ แผนผัง

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้าง การอ่าน เขียน แผนที่ ทิศ แผนผัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   การอ่าน เขียน ทิศ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่าน เขียน ทิศ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การอ่าน เขียน ทิศ

 

 
 

 

    การอ่าน เขียน ทิศ

 

 
 

 

  การอ่าน เขียน ทิศ

 
 

 

    การอ่าน เขียน ทิศ

 
 

 

   การอ่าน เขียน ทิศ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การอ่าน เขียน ทิศ

  การอ่าน เขียน ทิศ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การอ่าน เขียน ทิศ  

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 

    การอ่าน เขียน ทิศ

 

 
 

 

  การอ่าน เขียน ทิศ

 
 

 

  การอ่าน เขียน ทิศ 

 
 

    

  การอ่าน เขียน ทิศ

 
 

 

 

  การอ่าน เขียน ทิศ 

 
 

 

  การอ่าน เขียน ทิศ 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การอ่าน เขียน แผนที่

          การอ่าน เขียน แผนที่

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การอ่าน เขียน แผนที่

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

    การอ่าน เขียน แผนที่

  

 
 

 

    การอ่าน เขียน แผนที่

     

 
 

 

    การอ่าน เขียน แผนที่

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การอ่าน เขียน แผนผัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การอ่าน เขียน แผนผัง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

    การอ่าน เขียน แผนผัง

    

 
 

 

    จากรูปรูปหลายเหลี่่ยม ประกอบด้วยรูปรูปสี่เหลี่ยม สองรูปดังนี้

    การอ่าน เขียน แผนผัง

     

 
 

 

    การอ่าน เขียน แผนผัง  

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การอ่าน เขียน แผนผัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การอ่าน เขียน แผนผัง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

    การอ่าน เขียน แผนผัง

    

 
 

    

    การอ่าน เขียน แผนผัง   

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK