ทบทวนเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ทบทวนเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

เส้นตรง คือเส้นที่ลากจากจุด ๆ หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

          เช่น เส้นตรง กข ลาก จากจุด ก. ไปจุด ข.

ส่วนของเส้นตรง คือ เส้นตรงที่ลากผ่านจุดที่กำหนด 

          เช่น ส่วนของเส้นตรง  ขค และ ส่วนของเส้นตรง คข

          มีเส้นตรงผ่านจุด ทั้งสอง

รังสี คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดเริ่ม และจุดปลาย

          โดยรังสีลากจากจุดเริ่ม ผ่านไปยังจุดปลาย ทิศทางเดียว

          เช่นรังสี ฉจ มี จุด ฉ เป็นจุดเริ่มและ จุด จ เป็นจุดปลาย 

   เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

แบบฝึกหัด ทบทวนเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  ทบทวนเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

 

  เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

    เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

 
 

 

 
 

 

  เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK