อนุกรมเลขคณิต แบบฝึกหัด 1.2.1

1.   จงหาผลบวก 50 พจน์แรกของลำดับเลขคณิต 5, 7, 9, 11, 13,...
   

        1.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

2.   จงหาผลบวก 30 พจน์แรก ของลำดับเลขคณิต 0, 2, 4, 6, 8,...
   

        2.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

3.   จงหาผลบวก 40 พจน์แรก ของลำดับเลขคณิต 2, 6, 10, 14, 18,...
   

        3.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

4.   จงหาผลบวก 60 พจน์แรก ของลำดับเลขคณิต -2, 3, 8, 13, 18,...
   

        4.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

5.   จงหาผลบวก 75 พจน์แรก ของลำดับเลขคณิต 5, 2, -1, -4, -7,...
   

       5. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

6.

 

 

จงหาผลบวก 50 พจน์แรก ของลำดับเลขคณิต 

     6.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

   

       6.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

7.

 

 

จงหาผลบวก 100 พจน์แรก ของลำดับเลขคณิต 

   7.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

   

      7.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

8.   จงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต ต่อไปนี้ 
  1) 6 + 9+ 12+ 15+...+99
   

จากลำดับเลขคณิต ข้างต้น เราจะหาว่า  พจน์ที่ มีค่า เท่ากับ 99

เป็นพจน์ที่ n ของลำดับดังกล่าวโดยแทนค่า

         8.1 หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

ดังนั้นเราจะได้ ว่าอนุกรมเลขคณิตนี้เราจะได้ n = 32

       8.1 หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

  2) (-7)+(-10)+(-13)+(-16)+...+(-109)
   

จากลำดับเลขคณิต ข้างต้น เราจะหาว่า  พจน์ที่ มีค่า เท่ากับ  -109

เป็นพจน์ที่ n ของลำดับดังกล่าวโดยแทนค่า

   8.2 หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

ดังนั้นเราจะได้ ว่าอนุกรมเลขคณิตนี้เราจะได้ n = 35

       8.2 หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

  3) (-7)+(-4)+(-1)+2+...+131
   

จากลำดับเลขคณิต ข้างต้น เราจะหาว่า  พจน์ที่ มีค่า เท่ากับ  131

เป็นพจน์ที่ n ของลำดับดังกล่าวโดยแทนค่า

        8.3 หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

ดังนั้นเราจะได้ ว่าอนุกรมเลขคณิตนี้เราจะได้ n = 47

          8.3 หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

9.

 

 

จงหาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ ของอนุกรมเลขคณิตที่มี

พจน์แรกเป็น 6 ผลต่างร่วม

เป็น 4 และพจน์สุดท้ายคือ 26

   

จากโจทย์กำหนดมาให้ เราหาค่าของ n 

        9.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

ดังนั้นเราจะได้ ว่าอนุกรมเลขคณิตนี้เราจะได้ n = 6

        9.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

10.   จงหาผลบวกของจำนวนเต็มคี่บวก 100 จำนวนแรก 
   

ดังนั้น จากโจทย์ เราได้อนุกรมดังกล่าวคือ

1 + 3 + 5 + 7 ...+199 

ดังนั้น เราจะได้ 

  10.หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

อนุกรมเลขคณิตนี้เราจะได้ n = 100

       10. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

11.   จงหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่เป็นพหุคูณของ 3 ยี่สิบจำนวนแรก
   

ดังนั้น จากโจทย์ เราได้อนุกรมดังกล่าวคือ

3 + 6 + 9 + ... + 60

ดังนั้น เราจะได้

         11. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

อนุกรมเลขคณิตนี้เราจะได้ n = 20

       11. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

12.   จงหาผลบวกของจำนวนคี่ตั้งแต่ 17 ถึง 379
   

ดังนั้น จากโจทย์ เราได้อนุกรมดังกล่าวคือ

17 + 19 + 21 + ... + 379

ดังนั้น เราจะได้

        12. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

เราหาว่าลำดับเลขคณิตนี้มีกี่ พจน์ (หาค่า n )

      12. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

อนุกรมเลขคณิตนี้เราจะได้ n = 182

     12. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

13.

 

 

อนุกรมเลขคณิต อนุกรมหนึ่ง มีพจน์ที่สิบ เป็น 20

และพจน์ที่ 5 เป็น 10

จงหาผลบวกของพจน์ที่ 8 ถึง 15 ของอนุกรมนี้

   

 

 

14.

 

 

 

ชายคนหนึ่งเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 โดย

ได้รับเงินเดือน 9,500 บาท

ถ้าเขาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 700 บาท 

จงหาว่า ใน พ.ศ. 2550 เขาจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไร

   

เงินเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เขียนแทนด้วยลำดับเลขคณิตดังนี้

9500, 10200, 10900, 11600, ...

ดังนั้น ปี 2540 ถึงปี 2550 เท่ากับ 11 ปี = n   (จำนวนปีที่นับได้ + 1)

เมื่อเราดูที่ลำดับเลขคณิตเราจะได้ 

       หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

หาลำดับในปีที่ 11 

       14. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

ใน พ.ศ. 2550 เขาจะได้รับเงินเดือน 16,500 บาท

15.

 

 

ทิมเริ่มออมเงินโดยวันแรกเขาจะมีเงินสำหรับเป็นเงินออม 1 บาท

วันที่ สอง 2 บาท วันที่ สาม 3 บาท ถ้าทำไปเรื่อย ๆ  จนครบ 30 วัน

ทิมจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าใด

   

ดังนั้น จากโจทย์ เราได้อนุกรมดังกล่าวคือ

1 + 2 + 3 + ... + 30

ดังนั้น เราจะได้

         15. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต

       15. หาผลบวกของลำดับเลขคณิต

ดังนั้น จะได้ว่าเมื่อ ครบ30วันจะออมเงินได้ทั้งหมดเท่ากับ 465 บาท

   

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK