ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม ม.5 เพิ่มเติม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.4

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมองศา มุมเรเดียน ลิปดา ฟิลิปดา

การแปลงหน่วยของมุม จากองศา เป็นเรเดียน และ หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม

และ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด 

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 
 

โจทย์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อที่1. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

1.

จงหาว่ามุมที่วัดเป็นเรเดียนต่อไปนี้แต่ละมุมที่มีขนาดกี่องศา

 

 
 

 

 
     
     
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

ข้อที่2. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

2.

จงหาขนาดของมุมต่อไปนี้ในหน่วยเรเดียน

 
 

  

 
 

 

 
     
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

ข้อที่3. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

3.

 

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมสองมุมมีขนาด 36 ° และ    เรเดียน

จงหาขนาดของมุมในหน่วยเรเดียน

 
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

ข้อที่4.แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

4.

จงหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติทุกฟังก์ชันของมุมต่อไปนี้

 
     
     
     
 

 

 
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

ข้อที่5. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

5.

จงหาค่าของ

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

 

ข้อที่6. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

6.

 

 

 

 

รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม C เป็นมุมฉาก

ลากส่วนของเส้นตรงจาก C มาตั้งฉากกับด้าน AB ที่จุด D

ด้าน AC และ BC ยาว 10 และ 12 หน่วย ตามลำดับ

จงหาค่าของ sinA, cosA, tanA, sinB, cosB, tanB,

ความยาวของด้าน CD และ DB

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

 

ข้อที่7. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

7.

 

ถ้ามุม A เป็นมุมแหลม และ 

จงหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ ของมุม A

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

 

ข้อที่8. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

8.

มีจำนวนจริง θ ใดหรือไม่ที่ทำให้ | sec θ | < 1

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

 

ข้อที่9. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

9.

มีจำนวนจริง θ ใดหรือไม่ซึ่ง 

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

 

ข้อที่10. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

10.

 

กำหนดให้

จงหาค่าของ cos x

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

 

ข้อที่11. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

11.

 

กำหนดให้

จงหาค่าของ  tan θ

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

 

 

 

ข้อที่12. แบบฝึกหัด 2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม และวีดีโอ 

 

12.

กำหนดให้ cot θ = 5 และ sin θ < 0 แล้ว cos θ เท่ากับเท่าไร

 
     
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK