กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก. เรื่อง การหาพื้นที่

                                 โฉนดที่ดิน

ในแบบฝึกหัดของบทนี้ ทำการหาพื้นที่ ประกอบด้วย  การหาพื้นที่สามเหลี่ยม, การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม,

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน,พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก,พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า,

พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  เป็นแนวทางในการหาพื้นที่ของรูปต่าง ๆ

1.

 

จงหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้  (เขียนเฉพาะคำตอบ)

 

วิธีทำ / คำตอบ 

1)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

พื้นที่ของ    สี่เหลี่ยม ABCD 

                 การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

 

 

 
วิธีทำ / คำตอบ

2)

 

  

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ของ    สามเหลี่ยม PQR

   การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

 
วิธีทำ / คำตอบ

3)

 

 

   

 

 

 

 

 

พื้นที่ของ    สี่เหลี่ยม ABCD 

 

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

 
วิธีทำ / คำตอบ

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ของ     ABCDEF

   การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

 

 
วิธีทำ / คำตอบ

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ของ     ABCDEF 

  การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

 
วิธีทำ / คำตอบ

6)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  พื้นที่ของ    สามเหลี่ยม ABC  

        การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

 
ลองทำดูครับ

2.

 

 

 

แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแผ่นหนึ่ง

มีเส้นแทยงมุมยาว  32  เซนติเมตร  และ 40 เซนติเมตร

กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

 

 
วิธีทำ / คำตอบ

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สี่เหลี่ยม ABCD  เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่  272  ตารางเซนติเมตร 

 

      การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

   ถ้า   AC  =  17  เซนติเมตร  เส้นทแยงมุมยาวเท่าใร

 

 
วิธีทำ / คำตอบ

4.

 

 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านคู่ขนานยาว  13  เซนติเมตร  และ  9  เซนติเมตร  

มีความสูง  18  เซนติเมตร   จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้

 

 
วิธีทำ / คำตอบ

5.

 

 

  

 

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่ง มีฐานยาวเท่ากับความยาวของ

ฐานรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง 

ถ้าความสูงของรูปสามเหลี่ยมเป็น 4⁄3 ของความสูง

ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน แล้วพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยม คิดเป็นเศษส่วนเท่าไร

ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 
วิธีทำ / คำตอบ

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  สี่เหลี่ยม ABCD   มีพื้นที่  36  ตารางหน่วย 

      การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

AP = PQ = QD = 3  หน่วย และ   BM  =  MC  จงหาพื้นที่ของ  

 

            สามเหลี่ยม AMP       สามเหลี่ยม BAM     

            สามเหลี่ยม QMD        สามเหลี่ยม MCD

 
วิธีทำ / คำตอบ

7.

 

 

 

 

สี่เหลี่ยม ABCD    เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  35  เมตร ยาว  64  เมตร 

จุด  P , Q , R , S  เป็นจุดกึ่งกลาง 

ของ     ส่วนของเส้นตรง    ตามลำดับ

 

จงหาพื้นที่ของ      สี่เหลี่ยม PQRS   คิดเป็นเศษส่วนเท่าไร ของพื้นที่ของ

 
วิธีทำ / คำตอบ

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

E เป็นจุดจุดหนึ่งของด้าน  AB  ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  ABCD 

ถ้า  AE = 3  เซนติเมตร 

พื้นที่ของ  สามเหลี่ยม ADE  เท่า  13.5  ตารางเซนติเมตร 

และเป็น  1/4 ของ พื้นที่

จงหา

1)  พื้นที่ของ           สี่เหลี่ยม ABCD

2)  ระยะทางระหว่าง    ส่วนของเส้นตรง AB     และ   ส่วนของเส้นตรง CD

3)  ความยาวของ       ส่วนของเส้นตรง AB

 
วิธีทำ / คำตอบ

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันกิจกรรมลูกเสือ ครูให้นักเรียนหาพื้นที่ของลานวัด 

นักเรียนเขียนพื้นที่ ของลานวัดเป็นรูป

สี่เหลี่ยม  ABCD  และวัดระยะต่าง ๆ  ดังแสดงในรูป 

     การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

อยากทราบว่าลานวัดนั้น  มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

 

 
วิธีทำ / คำตอบ

10.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามหญ้า      สี่เหลี่ยม ABCD   มีพื้นที่  504  ตารางเซนติเมตร  

     การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

เส้นทแยงมุม  AC  ยาว   33.6  เมตร แบ่งรูป     ออกเป็นสองส่วน 

ทำให้พื้นที่ของ  สามเหลี่ยม ABC    เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของ  สามเหลี่ยม ADC

จงหาความยาวของ     เส้นตรง BE    และ     เส้นตรง DF

 

 
วิธีทำ / คำตอบ

11.

 

 

 

 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่ง  มีอัตราส่วน  ของความยาวของด้านคู่ขนาน

ด้านที่หนึ่ง ต่อ ด้านที่สอง ต่อความสูง  เป็น  3  :  5  : 2  

ถ้ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีความสูงเท่ากับ  13  เซนติเมตร 

จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 

 
ลองทำดูครับ

12.

 

 

 

 

 

กำหนดให้ สามเหลี่ยม ABC   และ    สามเหลี่ยม DEF     

เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มี   มุม  เป็นมุมฉาก 

 

อัตราส่วน   

จงหาอัตราส่วนของพื้นที่ของ  สามเหลี่ยม ABC    ต่อพื้นที่ของ    สามเหลี่ยม DEF

 
วิธีทำ / คำตอบ
 

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook